LALA Slovak Music Export
Milana Marečka 8
84108 Bratislava
Slovenská republika
lala@musicexport.sk

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov Posledná aktualizácia: 31.3.2019 Na čo slúžia tieto informácie? Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kto sme? LALA Slovak Music Export o. z. Račianska 1575/78 83102 Bratislava Slovenská republika IČO: 50115189 lala@musicexport.sk Sme neziskové občianske združenie, ktoré sa snaží pomôcť slovenskej hudbe a sme prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s našou činnosťou. Naším cieľom je vytvoriť koncepciu dlhodobej podpory a prezentácie slovenskej hudobnej scény v zahraničí. Chceme pomôcť slovenskej hudbe zahraničnými skúsenosťami, kontaktami, pravidelným vzdelávaním a prepájaním kľúčových organizácii v rámci našej scény. Sme organizátorom festivalu Sharpe. K spracovaniu vašich údajov dochádza v nižšie spomenutých situáciách. Údaje spracúvajú naši poverení spolupracovníci ako aj osoby, ktoré nám poskytujú služby v súvislosti s prevádzkou webovej stránky, tzv. sprostredkovatelia. Na zabezpečenie správneho fungovania stránok www.musicexport.sk a www.sharpe.sk. môžu byť vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené aj ďalším poskytovateľom služieb. Zoznam všetkých sprostredkovateľov a ostatných príjemcov je uvedený v závere tohto dokumentu. Naše kontaktné údaje sú uvedené vyššie alebo na webovej stránke www.musicexport.sk a www.sharpe.sk. Kedy spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:
 • Prihlásili ste sa na odber našich noviniek vo forme newslettra.
 • Zúčastnili ste sa niektorého z našich podujatí
 • Obrátili ste sa na nás so žiadosťou o informáciu.
 • Ste nás podporili finančne
 • Ste s nami uzatvorili zmluvu
 • Stali ste alebo máte záujem stať sa naším spolupracovníkom
Vo všetkých z týchto prípadov sme vaše osobné údaje mohli získať priamo od vás, napríklad cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka, zaslaním daru alebo pri inej príležitosti. Aké osobné údaje spracúvame? Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:
 • meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje, medzi ktoré patrí adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje.
Aké informácie získavame z našej vzájomnej komunikácie? COOKIES Naše webové stránky používajú cookies, malé textové súbory uložené vo vašom počítači ukladané internetovým prehliadačom na účely identifikácie vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našich stránok, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. V prípade, ak sa rozhodnete cookies neakceptovať, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať. Naše webové stránky používajú výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby,
 • Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
 • Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
Ako spracúvame Vaše osobné údaje? Osobné údaje spracúvame za účelom:
 • poskytovania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania e-mailov o našich novinkách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
 • komunikácie s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť ohľadne ich podpory a našich následných aktivít;
 • správy našich webových stránok a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát;
 • ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie). Na základe čoho spracúvame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili pred začatím spracúvania. V prípade, že ste náš darca, podporili ste naše aktivity alebo podpisové akcie a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie nášho združenia. V prípade, že máte s VIA IURIS uzatvorenú zmluvu (napr. darovaciu, zmluvu o dielo), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním uvádzame nižšie v tomto dokumente. Ak je to potrebné, Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať v prípade:
 • ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy;
 • nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností.
Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania. Aké sú Vaše práva? V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:
 • Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame
 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame
 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov; po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na e-mail lala@musicexport.sk, alebo na našu horeuvedenú adresu. Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi. Sprostredkovatelia
 • Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/us.html)
 • Facebook (https://www.facebook.com/terms.php)
 • Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/terms/)