FOND NA PODPORU UMENIA 
viac
Program: Umenie, podprogram Hudba, oblasti:
– tvorba a šírenie hudobného diela
– festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba
– festivaly, súťáže, koncerty – džez a iné žánre
– medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
– veľké prehliadky, festivaly, súťaže /min. žiadaná suma 30.000 eur/
– ďalšie dotácie: vydávanie a distribúcia tlačených a internetových časopisov,
výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, vzdelávacie aktivity
výzvy v rámci programu v rôznych dátumoch
Podpora: max 30.000 eur


VISEGRAD FUND 
viac
Program: Visegrad grants /malé a stredné granty/ a strategické granty


BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA DOTAČNÁ SCHÉMA /BSK/
viac
Program: Kultúra 2017 / otvorený – od 9.11. do 22.12.2016/
Oblasti: podpora hudobného umenia, podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít
“Podpora je určená na tvorbu a verejné uvádzanie profesionálnych hudobných diel, ako aj
na šírenie hudby prostredníctvom nosičov. Podpora je určená aj pre usporiadateľov prehliadok,
festivalov a koncertov v rámci regiónu BSK.”
Podpora: max 20 000 eur


NADÁCIA TATRA BANKY
viac
Program: rôzne programy s výzvami priebežne celý rok zamerané na vzdelávanie, dizajn, umenie (+ regióny, business, mládež), Viac umenia – podpora tvorby mladých slovenských umelcov s dôrazom na vzdelávací presah – zoznamovanie študentov s tvorivým procesom
Podpora: od 3000 do 5000 eur


NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
viac
Program: Otvorený grantový program
Podpora: suma o ktorú možno žiadať nie je obmedzená, projekty podporované sumou od 500 do 40.000 eur
podpora iba pre právnické osoby, nie fyzické


NADÁCIA VÚB
viac
Program: rôzne programy s výzvami priebežne celý rok  (2016: Pre Nádej, Komunitné granty, Hosťujúci profesor)
Podpora: max 1500 eur


NADÁCIA ESET
viac
Program: Ostatné filantropické projekty – rozvoj komunít, demokracie, občianskej spoločnosti a kultúrne aktivity
výzva otvorená do 21. novembra 2016
Podpora: výška podpory nešpecifikovaná